KVALITET

REKO

Reko är en standard för god sed vid utförande av redovisningstjänster.


Reko är ett stöd i redovisningskonsultens vardag och bidrar till effektivare arbete och högre kvalitet på redovisningstjänster, som är till nytta för såväl företag som näringslivet.

I Sverige saknades det länge en standard för god sed för redovisningstjänster.

Under 2008 gav FAR (dåvarande FAR SRS) därför ut en standard för redovisningskonsulter som benämndes Reko. I oktober 2009 kom en ny version – Svensk standard för redovisningstjänster, Reko – som var resultatet av ett samarbete mellan FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF.

I början av november 2012 fastställde FAR och SRF en omarbetad och vidareutvecklad version av Reko, och allt har samlats i en bok istället för som tidigare när standarden var uppdelad på tre böcker.

Alla auktoriserade redovisningskonsulter och deras medarbetare som tillhandahåller redovisningstjänster ska tillämpa Reko.

Det ska betonas att Reko inte är någon handbok i redovisning.


Proffesionellt arbete skapar trygghet


Företag och organisationer som anlitar en auktoriserad redovisningskonsult ska känna trygghet i att deras konsult arbetar professionellt eftersom han/hon är välutbildad, följer Reko, blir kvalitetskontrollerad och har ansvarsförsäkring.

NYTTAN MED REKO

I Reko presenteras en övergripande metodik som vid tillämpning ska medföra att de utförda tjänsterna uppnår hög kvalitet.


Den praktiska tillämpningen och behovet av anpassning till standarden påverkas av det enskilda redovisningsföretagets storlek och inriktning, samt hur arbetet har organiserats i övrigt.


Reko ska genomsyra och effektivisera redovisningskonsulternas arbete genom en tydlig struktur och ett gemensamt arbetsätt.


På en byrå med flera anställda gör detta att leveranser kan säkerställas och att kunden får hjälp även om en redovisningskonsult får förhinder, t.ex. blir sjuk just när uppdraget ska utföras.